שירותים
קרקע בדרך להפשרה – עסקה טובה או "חתול בשק"?

משקיעים פרטיים רבים נוהרים בשנים האחרונות אחר מודעות המבטיחות קרקעות המיועדות להפשרה עתידית, המכונות "קרקע צמודת דופן". הפיתוי להשקיע בקרקעות מעין אלו גדול, שכן קיימת ציפייה לעליית שווי מהותית בעתיד. אך עם זאת חשוב לשים לב כי המחיר המבוקש של קרקעות אלו גבוה משווי השוק של יעודה הנוכחי והמאושר של הקרקע.

אותו שינוי ייעוד מיוחל תלוי פעמים רבות בהליכי תכנון ארוכים וסבוכים, שלא בהכרח יצאו לפועל והמפתח להבנת כדאיותה של עסקה לרכישת קרקע צמודת דופן הוא הבנת הליכי התכנון הצפויים בדרך להפשרתה של החלקה ולשינוי הייעוד שלה וההיתכנות שלהם.

השקעה בקרקעות ספקולטיביות עם וודאות מקסימלית

אנו מבצעים בדיקת היתכנות מלאה עבור רוכשים פוטנציאלים של קרקעות ספקולטיביות. במסגרת זו אנו מבצעים ניתוח של הליכי התכנון הצפויים בחטיבת הקרקע הנידונה, ושל סוג הבינוי הצפוי בשטח, לצורך קביעת אומדן משוער של שווי הנכס ובין היתר את גובה היטלי ההשבחה המשוער עם אישורה של תוכנית המשנה ייעודו של הנכס.

שומות אלו נערכות על פי תקן 22 של הועדה לתקינה שמאית, העוסק בקרקעות שאינן מאושרות לבנייה אך עם זאת משווקות לציבור מתוך ציפייה לאישור בנייה בעתיד.

מטרתה של בדיקה זו היא קבלת תמונה בהירה יותר של כדאיות העסקה, הכוללת הן את הערכת שוויה הנוכחי של החלקה והן הערכה של שוויה בהנחה שהליכי התכנון הצפויים להפשרה יצאו לפועל.

נהיה בקשר
טופס יצירת קשר